TẦM NHÌN - SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TẦM NHÌN

TẬP ĐOÀN LERIN GROUP định hướng phát triển thành Tập đoàn Thương mại dịch vụ - Công nghệ - Công nghiệp - Bất động sản hàng đầu khu vực.

LERIN GROUP định hướng phát triển thành một Tập đoàn Thương mại Dịch vụ - Công nghệ - Công nghiệp - Sản xuất và Chế biến hàng đầu khu vực, không ngừng sáng tạo, tiếp thu những cái mới để kiến tạo nên hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ “tầm cỡ”, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín - Tâm - Trí - Tốc - Tinh - Nhân

UI 02 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TÍN

LERIN GROUP bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nổ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

UI 03 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TRÍ

LERIN GROUP coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ trương xây dựng Tập đoàn thành một "Doanh nghiệp học tập".

UI 04 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TINH

LERIN GROUP đặt mục tiêu "Con người tinh hoa - Sản phẩm và Dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa" cho mọi hoạt động của mình.

UI 05 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TÂM

LERIN GROUP đặt chữ TÂM làm nền tảng, luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

UI 06 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

TỐC

LERIN GROUP đặt tôn chỉ "tốc độ, hiệu quả trong từng hành động", thực hành "Quyết định nhanh - Đầu tư nhanh - Triển khai nhanh - Bán hàng nhanh - Thay đổi và thích ứng nhanh".

UI 07 2 TẬP ĐOÀN LERIN GROUP - Vì thương hiệu Việt trên trường quốc tế

NHÂN

LERIN GROUP xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, tạo dựng "Nhân hòa" trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.